top of page

Villkor
engelska och spanska
 
 

LOCKSMITH EXPRESS - VILLKOR OCH VILLKOR (ENGELSKA)

 

Dokumentet härmed inkluderar alla tjänster, betalningar, garantier och ansvarsavtal. Vid utvärdering och granskning krävs en signatur från Kunden innan man får delar eller tjänster från Locksmith Express, om inte annat avtalats eller godkänts. Inget bemyndigande från undantag från avtal kan lämnas utan medgivande från ledningen. Alla muntliga eller skriftliga framställningar utöver de som ingår häri och i uppskattningen är ogiltiga.

 

TJÄNSTER

· Allt arbete ska slutföras i tid och effektivt enligt uppskattning som lämnats av Locksmith Express och undertecknats av kunden.

·Alla tjänster som ska utföras kommer att schemaläggas enligt tillgänglighet. Kunden samtycker till att inga tjänster kommer att tillhandahållas under extrema väderförhållanden som kan riskera kvaliteten på det utförda arbetet eller säkerheten för kunder/anställda.

· Arbete som utförs inom den garanterade garantin kommer att slutföras inom kontorstid 09.00-17.00 mån-fre

 

 

BETALNING/FAKTURERING (AVGIFTSSTRUKTUR)

·Alla tjänster som kunden tar emot måste betalas i sin helhet efter avslutat arbete. Allt material tillhör Locksmith Express, tills det har betalats i sin helhet. Bemyndigande för att betalning ska genomföras vid ett senare tillfälle måste godkännas av en medlem i ledningen. Slutarbetet kommer att utvärderas av Kunden för godkännande.

·Betalningar accepteras i form av check, kredit-/betalkort eller kontanter. Postanvisningar accepteras inte som betalningsmetod.

· För uppskattningar/offerter krävs en deposition på 50 % innan jobbet.

·Kunder som begär uppskjuten fakturering måste betala vid tidpunkten för slutförandet för den första omfattningen av begärda tjänster. ·Kunder som begär uppskjuten fakturering måste vara förkvalificerade med hjälp av "Business Credit Application." Efter godkännande kommer klienten att erbjudas antingen Net 15 eller Net 30, som kommer att faktureras vid slutförandet av utförda tjänster. 

· Enligt villkoren för leverantörens/klientens faktureringsavtal tillkommer en automatisk förseningsavgift på 5 % per månad om betalningen är försenad.

·I händelse av att en klient underlåter att betala för tjänsterna i tid, samtycker klienten till att betala alla Locksmith Expresss rättegångskostnader och rimliga advokatarvoden för indrivning av utestående belopp.  

 

 

GARANTI/ANSVAR

·All hårdvara, arbete och arbete som slutförts av Locksmith Express garanteras i 21 dagar från installationsdatumet med undantag för funktionsfel på grund av missbruk, vandalism och eller andra omständigheter utanför företagets kontroll. Ingen garanti lämnas för reparationer på befintliga delar, manipulerat arbete eller arbete utfört av annan låssmed.

·Ingen garanti ges på delar, hårdvara eller produkter som köpts från andra externa källor än låssmed.

·Ingen garanti ges på delar, hårdvara eller arbete som påverkas på grund av väderförhållanden.

·Dörrstängare har en garanti på 90 dagar. Detta inkluderar inte justeringar som kommer att behöva göras vid väderomslag.

· Anpassat arbete (inklusive svetsning, inramning, dörrinstallation) – Arbete som utförs av Locksmith Express garanteras i 90 dagar från installationsdatumet för allt specialarbete. Ändringar av befintligt material täcks inte av Locksmith Express. Allt material eller arbete som utsätts för extrema väderförhållanden, vandalism eller missbruk täcks inte av garantin.

·Telefonentrésystem och åtkomstkontrollsystem-  En tillverkargaranti tillhandahålls för specifika varumärken och/eller produkter. Kontakta tillverkaren för detaljerad information.

·Locksmith Express kommer att behöva tillgång till källaren/andra platser i byggnaden under installationen/reparationen. Klienten MÅSTE tillhandahålla en dedikerad telefonlinje före installation. Kontakta din telefonleverantör. Dessutom måste klienten vara på plats i slutet av installationen för att både kvittera på utfört arbete och få utbildning om hur det fungerar.

· Kabelanslutna porttelefoner– Kabelanslutna porttelefoner garanteras i 21 dagar. Detta inkluderar inte: högtalare, förstärkare, transformatorer. Kunden måste också vara på plats i slutet av installationen för att både skriva av sig på utfört arbete och få utbildning om hur man använder systemet.

·Trådlösa intercoms– Locksmith Express ansvarar inte för anslutningsproblem mellan systemet och eventuella trådlösa enheter. Om ett återuppringning begärs och problemen är anslutningsbaserade debiteras en reseavgift på 35 EUR och timpris för felsökning

·Alla offerter som involverar intercom, passerkontroll och videosystem är effektiva om alla befintliga delar och kablar är kompatibla med ny hårdvara som installeras. Befintlig ledning MÅSTE vara i fungerande skick / full funktionalitet vid installation. Om inget befintligt system finns på plats behöver detta inte gälla.

·Ingen garanti ges för reparationer av befintliga delar eller manipulerat arbete.

·Ingen garanti ges på delar, hårdvara eller arbete som påverkas på grund av väderförhållanden.

·Mul-T-Lock-installationer–Nycklar och kort kommer att tillhandahållas klienten på installationsdagen. Genom att signera faktura har jag fått ett Mul-T-Lock högsäkerhetskort och nycklar. Locksmith Express behåller ingen information om kortet eller nycklar som tillhandahålls

·Alla produkter och eller hårdvara som installeras kräver regelbundet underhåll och underhåll. Normalt underhåll som vanligtvis kräver periodisk justering, rengöring och återställning för att fungera korrekt efter installationsdatumen

· Påfyllningsavgift – 25 % återuppsättningsavgift kommer att bedömas på alla returer och avbokningar.

·Lågspänningsprodukter – Inga returer accepteras för lågspänningsprodukter – slutförsäljning.

All hårdvara (paneler, säkerhetshårdvara, lås och produkter som tillhandahålls fysiskt av säkerhetskonsulten) tillhandahålls med en tillverkargaranti. Kunden samtycker till att följa tillverkarens villkor.  Underlåtenhet att göra det kommer att avbryta alla Nonstop Locksmith-garantier.

Vårt företag förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller stänga av tjänster till leverantörer/klienter.

 

LOCKSMITH EXPRESS - TÉRMINOS Y CONDICIONES (ESPAÑOL)

 

Den presenterar dokumentet inkluderar alla tjänster, pagos, garantier och ansvarsfulla svar. Tras la evaluación y revisión, se requiere una firma del Cliente antes de recibir piezas o servicios de Locksmith Express, en menos que se acuerde o autorice lo contrario. No se puede realizar ninguna autorización de exención de acuerdo sin el consentimiento de la dirección. Todas las representaciones orales o escritas distintas de las contenidas en este documento y en el presupuesto son nulas y sin efecto.

 

SERVICIOS)

• Todo el trabajo debe completarse de manera opportuna y eficiente de acuerdo con el presupuesto enviado por Locksmith Express y firmado por el cliente.

• Todos los servicios a prestar se programarán según disponibilidad. El cliente acepta que no se proporcionarán servicios en condiciones climáticas extremas que puedan poner en riesgo la calidad del trabajo que se brinda o la seguridad de los clientes / empleados.

• El trabajo realizado dentro de la garantía garantizada se completará dentro del horario laboral de 9 a. M. A 5 sid. M. De lunes a viernes.

 

 

PAGO / FACTURACIÓN (ESTRUCTURA DE TARIFAS)

• Todos los servicios recibidos por el cliente deben pagarse en su totalidad una vez finalizado el trabajo. Todos los materials son propiedad de Locksmith Express, hasta que se pague en su totalidad. La autorización de pago que se completará en una fecha futura debe ser aprobada por un miembro de la gerencia. El trabajo final será evaluado por el Cliente para su aprobación.

• Se aceptan pagos en forma de cheque, tarjeta de crédito / débito o en efectivo. No se aceptan giros postales como forma de pago.

• Para estimaciones / cotizaciones, se kräver en depósito del 50% antes del trabajo.

• Los clientes que soliciten facturación diferida deben realizar el pago al momento de completar el primer alcance de los servicios solicitados. Los clientes que soliciten facturación diferida deben estar precalificados mediante la "Solicitud de crédito comercial". Tras la aprobación, al cliente se le ofrecerá Net 15 o Net 30, que se facturará una vez finalizados los servicios prestados.

• De acuerdo con los términos del acuerdo de facturación entre el proveedor y el cliente, si el pago está vencido, se aplica un cargo mensual por mora del 5%.

• En el caso de que un Cliente no realice el pago oportuno por los servicios, el Cliente acepta pagar todos los costos judiciales de Locksmith Express y los honorarios razonables de abogados incurridos para el cobro de los montos adeudados.

GARANTÍA / RESPONSABILIDAD

• Todo el hardware, la mano de obra y el trabajo realizado por Locksmith Express están garantizados por 90 días a partir de la fecha de instalación, excepto por fallas debido a abuso, vandalismo y otras circunstancias fuera del control de la empresa. Ingen se ofrece garantía para reparaciones de piezas existentes, trabajo manipulado or trabajo realizado por otro cerrajero.

• Det finns inga garantier för att få tillgång till hårdvara eller externa produkter utan sjö Nonstop låssmed.

• Ingen se ofrece garantía sobre piezas, hårdvara eller mano de obra que se vean afectados por las condiciones climáticas.

• Los cierrapuertas tienen una garantía de 90 días. Esto no incluye los ajustes que deberán realizarse durante el cambio de clima.

• Trabajo personalizado (inklusive soldadura, marcos e instalación de puertas): el trabajo realizado por Locksmith Express está garantizado durante 90 días a partir de la fecha de instalación para todos los trabajos personalizados. Låssmed Express ingen cubre las modificaciones del material existente. Cualquier material o mano de obra expuesta a condiciones climáticas extremas, vandalismo o abuso no estará cubierto por la garantía.

• Sistema de entrada telefónica y system de control de acceso: se proporciona una garantía del fabricante para marcas y / o productos específicos. Comuníquese con el fabricante för att få information detallada.

• Låssmed Express behöver tillbehör för alla typer av tjänster och installationer och reparationer. Kunden DEBE proporcionar una línea telefónica dedicada antes de la instalación. Comuníquese con su proveedor de telefonía. Además, el cliente debe estar en el sitio al final de la instalación para aprobar el trabajo realizado y recibir capacitación sobre su funcionamiento.

• Intercomunicadores con cable: loss intercomunicadores con cable tienen una garantía de 90 días. Esto no incluye: altavoces, amplificadores, transformadores. Además, el cliente debe estar en el sitio al final de la instalación para firmar el trabajo realizado y recibir capacitación sobre cómo operar el sistema. en el sitio al final de la instalación para aprobar el trabajo realizado y recibir capacitación sobre cómo operar el sistema.

• Intercomunicadores inalámbricos: Locksmith Express ansvarar inte för de problem som ansluts till entre el system och los dispositivos inalámbricos. Si se solicita una devolución de llamada y los problemas se basan en la conexión, se aplicará un cargo de viaje de 35 EUR y una tarifa por hora para la resolución de problemas

• Todas las cotizaciones que involucran intercomunicadores, control de accesso y systemas de video son efectivas si todas las partes y cableado existentes son compatibles con el nuevo hardware que se está instalando. El cableado existente DEBE estar en condiciones de funcionamiento / funcionalidad completa al momento de la instalación. Si no hay un sistema existente, no es necesario que se aplique.

• Ingen se ofrece garantía para reparaciones de piezas existentes o trabajos alterados.

• Ingen se ofrece garantía sobre piezas, hårdvara eller mano de obra que se vean afectados por las condiciones climáticas.

• Instalaciones Mul-T-Lock: las llaves y la tarjeta se proporcionarán al cliente el día de la instalación. Al firmar la factura, han recibido una tarjeta y llaves de alta seguridad Mul-T-Lock. Låssmed Express ingen guarda ningún datum de la tarjeta o llaves proporcionadas

• Alla produkter och hårdvaruinstallationer kräver mantenimiento y conservación regulares. Mantenimiento normal que habitualmente requerirá ajustes periódicos, limpieza y restablecimiento para funcionar correctamente después de las fechas de su instalación.

• Tarifa de reposición: se aplicará una tarifa de reposición del 25% a todas las devoluciones y cancelaciones.

• Productos de bajo voltaje - No se acceptan devoluciones para ningún producto de bajo voltaje - venta final.

 

 

Todo el hårdvara (paneler, hårdvara de seguridad, cerraduras y productos proporcionados físicamente por un consultor de seguridad) se proporciona con una garantía del fabricante. Kunden accepterar villkoren för tillverkningen. I no lo hace, se suspenderán todas las garantías de cerrajería ininterrumpida.

 

 

Nuestra empresa se reserva el derecho de interrumpir o suspender los servicios a proveedores / clientes en cualquier momento.

Locksmith Express Cerrajero costa del sol
bottom of page
Locksmith Express